Over Katelijne

GZ psycholoog, Kinder- en jeugdpsycholoog NIP

Gecontracteerd zorgverlener Jeugdhulp regio Amsterdam en de meeste zorgverzekeraars

Katelijne de Loor is BIG-geregistreerd bij de overheid en opgeleid tot Gezondheidszorg psycholoog en Kinder- en Jeugd Psycholoog. Wij vinden het belangrijk snel hulp te kunnen bieden en houden daarom de wachtlijsten zo kort mogelijk. Meestal kunt u binnen drie weken terecht voor een eerste gesprek (kijk onder De Praktijk – werkwijze voor de actuele wachttijden). Wij behandelen kinderen, jeugd en volwassenen.

Sinds 2003 ben ik Gezondheidszorg psycholoog. Binnen de Bascule, kinder- en jeugdpsychiatrie ben ik opgeleid. Hiernaast heb ik werkervaring opgedaan bij andere GGZ instellingen. Sinds 2010 ben ik mijn eigen praktijk gestart bij Wei 43, waarmee ik nog steeds samenwerk. Vanaf 2013 is mijn praktijk gevestigd aan het Jacob Marisplein 33. Sinds kort houd ik praktijk aan de Jacob Marisstraat 1.

Ik maak gebruik van interventies en technieken uit verschillende therapieën, zoals cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, inzicht gevende therapie en directieve therapie. De behandelingen die ik doe zijn zowel kortdurend als langer durend. Voor een goede behandelrelatie is het belangrijk om inzicht te krijgen in de persoon en zijn directe omgeving. Een vertrouwensband is hiervoor essentieel. De cliënt staat centraal in de behandeling: de gevoelens en het tempo van de cliënt zijn leidend in het proces. Het doel is de klachten en de oorsprong daarvan inzichtelijk maken waardoor er gewerkt kan worden aan vermindering van deze klachten.

U kunt terecht bij mij voor onderzoek, behandeling en begeleiding voor kinderen, jeugdigen en volwassenen.

Over de Praktijk

Werkwijze

U vult de gegevens in op het aanmeldingsformulier (kies kind of volwassene) en stuurt me dit per mail. Dan volgt er een uitnodiging voor een eerste gesprek, het intake gesprek. De actuele aanmeldingswachttijd voor dit intakegesprek is minder dan 4 weken. De start van de behandeling vindt vervolgens binnen 6 weken plaats (conform Treeknorm). Indien deze Treeknorm niet nagekomen kan worden, vindt er een patiëntenstop plaats. Dit wordt dan kenbaar gemaakt op deze website.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van uw huisarts nodig; zie verder onder vergoeding. Bij het intakegesprek wordt kennisgemaakt en zullen de klachten en de hulpvraag centraal staan. Vervolgens wordt samen het plan van aanpak besproken en wat de vervolgstappen kunnen zijn. Dit zou kunnen betekenen dat er direct met een gerichte behandeling gestart wordt of dat er eerst een psychologisch onderzoek (intelligentieonderzoek en/of sociaal-emotioneel/persoonlijkheidsonderzoek) gedaan moet worden om een diagnose te kunnen stellen waaruit een specifieke behandeling voortkomt. In sommige gevallen kan het voorkomen dat de problematiek beter past bij de gespecialiseerde GGZ zorg (een collega van Wei 43). Hiervoor heeft u dan een nieuwe verwijsbrief nodig.

Behandelingen

Ik heb veel ervaring in psychologisch onderzoek (intelligentie onderzoek, sociaal-emotioneel onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek) en behandeling van algemene psychische klachten:

 • Opvoedingsproblemen
 • Gedragsproblemen bij kinderen/jeugdigen (agressie regulatieproblemen, impulsiviteit)
 • Ontwikkelingsstoornissen (ADHD, PDD-NOS)
 • Slaapproblemen
 • Studie- en werkproblemen
 • Problemen in de sociale omgang
 • Problemen met partner
 • Scheidingsproblematiek
 • Identiteitsproblemen (negatief zelfbeeld, problemen met assertiviteit)
 • Autonomie problemen
 • Veelvuldig piekeren
 • Verwerkingsproblemen
 • Post-traumatische stress
 • Overspannenheid/burn-out
 • Depressie/somberheid
 • Angstklachten en fobieën
 • Dwanghandelingen en -gedachten
 • Onverklaarbare lichamelijke klachten

Vergoeding

De Generalistische Basis GGZ (GBZ) bestaat uit de voormalige 1e lijns psychologische zorg aangevuld met een gedeelte uit de voormalige 2de lijns zorg, nu de Gespecialiseerde GGZ. De vergoeding van vijf zittingen met een eigen bijdrage van €20 is komen te vervallen. Behandelaren uit de Generalistische Basiszorg kunnen hiermee zwaardere zorgvragen behandelen. Binnen de GBZ zijn er vier zorgprestaties benoemd met oplopende behandelintensiteit: kort, middel, intensief en chronisch. De ernst en duur van de psychische stoornis/klachten bepaalt in welk traject de patient wordt behandeld. De DSM-IV is hiervoor de basis. Een schriftelijke verwijzing van de huisarts* is altijd noodzakelijk om te kunnen declareren. De kosten voor behandeling worden vergoed vanuit de basisverzekering. Behandelingen in de GBZ en de Gespecialiseerde GGZ vallen in het basispakket. Er dient wel rekening gehouden te worden met het eigen risico.

 Vergoed worden die stoornissen die geclassificeerd kunnen worden binnen de DSM-IV. Zo wordt de behandeling van angststoornissen, depressieve stoornissen, paniekklachten, dwangklachten, posttraumatische stressklachten vergoed. Een uitzondering hierop vormt de aanpassingsstoornis. Ook de behandeling van relatieproblematiek of van psychische klachten als gevolg van een somatische aandoening, valt niet onder de verzekerde zorg. Voor deze problematiek zou u hulp kunnen vragen bij de POH-GGZ of maatschappelijk werk. U kunt hiervoor wel bij mij terecht, maar dan moet u het zelf betalen. Sommige verzekeraars vergoeden deze hulp vanuit de aanvullende pakketten. Vanwege de grote verschillen in pakketten en polissen , adviseer ik u voordat u het behandeltraject begint, zelf even contact op te nemen met uw ziektekostenverzekeraar of zelf even uw polis te bekijken.

Na beëindiging van de behandeling of 365 dagen na start zal er gedeclareerd worden door de zorgverlener. Als de behandeling niet na 365 dagen afgesloten kan worden omdat er nog sprake is van bestaande klachten, moet er terugverwezen worden naar de huisarts die vervolgens mogelijk doorverwijst naar Gespecialiseerde GGZ. Vervolgbehandelingen bestaan niet binnen de basis GGZ. Als er geen sprake is van een diagnose moet de cliënt terugverwezen worden naar de huisarts en geldt de transitieprestatie. De cliënt wordt bij de huisarts geholpen door de POH.

 Het transitietarief wordt in rekening gebracht als u doorverwezen wordt en alsnog blijkt dat u niet in aanmerking komt voor verzekerde zorg. In dat geval overleggen wij of u bij ons in behandeling blijft en het zelf betaalt (dan valt het onder Overig Product) of dat u terugverwezen wordt naar de huisarts. In dat geval wordt het transitietarief in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar.

Het kan voorkomen dat tijdens de behandeling blijkt dat u een langere behandelduur nodig heeft. Dan kan er gewisseld worden naar een zwaardere zorgprestatie, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Bij een verandering wordt u op de hoogte gesteld. Ook kan blijken dat u meer zorg nodig heeft dan binnen de GB GGZ geboden kan worden. In dat geval wordt u doorverwezen naar de huisarts, die vervolgens kan doorverwijzen naar de specialistische GGZ.

Samenvattend: u maakt eerst uw openstaande eigen risico op, daarna wordt de hulp vergoed; het aantal gesprekken wat dan vergoed wordt en de hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de ernst van de klachten, uw polis en het wel of niet gecontractreerd zijn van uw zorgverlener. Niet verzekerde zorg (geen diagnose of bovenstaande uitzonderingen), betaalt u zelf.

* Op de verwijzing van de huisarts moet vermeld staan: de gegevens van u/uw kind, gegevens van de huisarts, inclusief de AGB code van de huisarts, dat het gaat om een verwijzing naar de GB GGZ in verband met (vermoeden van) een DSM-IV stoornis en de reden van verwijzing.

Verhindering

Indien u bij verhindering een afspraak minimaal 24 uur van tevoren afzegt (ook in de avond of het weekend), wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Dit geldt zowel voor verzekerde zorg als voor onverzekerde zorg. U dient de rekening zelf te voldoen als u niet annuleert of niet verschijnt op de afspraak, aangezien de zorgverzekeraar niet geannuleerde afspraken nooit vergoedt en de gereserveerde tijd toch betaald dient te worden. De kosten zijn dan € 90.

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van geneeskundige generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het getoetste en goedgekeurde kwaliteitsstatuut van Psychologenpraktijk De Loor kunt u downloaden met deze link.